พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ ตามมาตรฐานประเภทโรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬา
2. พัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. พัฒนาศักยภาพนักเรียนกีฬาสู่สากล
4. ผู้เรียนมีคุณธรรม และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
6. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม