วิสัยทัศน์

“ร่วมพัฒนาศักยภาพนักเรียนกีฬาสู่อาเซียนสากล ฝึกฝนให้มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”